Scenes

• JAZZ CLUB OF DUNKERQUE
> www.jazzdunkerque.fr

• JEAN VILAR THEATER IN SAINT-QUENTIN
> Jean Vilard Theater

• LE PHÉNIX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCIENNES
> www.lephenix.fr

• THE FESTIVAL "HARP IN AVENOIS"
> www.harpeenavesnois.com

• CITY OF MUSIC IN PARIS
> www.citedelamusique.fr

• CITY OF MUSIC IN SOISSON
> www.citedelamusique-grandsoissons.com